บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล32537
652010201เครื่องมือกล/1 (คก. 1/1 ) 13114
652010202เครื่องมือกล/2 (คก. 1/2 ) 9211
652010203เครื่องมือกล/3 (คก. 1/3 ) 10212
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8423107
652010601ก่อสร้าง/1 (กส. 1/1 ) 18220
652010602ก่อสร้าง/2 (กส. 1/2 ) 13619
652010603ก่อสร้าง/3 (กส. 1/3 ) 14216
652010604ก่อสร้าง/4 (กส. 1/4 ) 14418
652010605ก่อสร้าง/5 (กส. 1/5 ) 11617
652010606ก่อสร้าง/6 (กส. 1/6 ) 14317
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์16016
652010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 1/1 ) 16016
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์37441
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค. 1/1 ) 19120
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค. 1/2 ) 18321
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1124116
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 1/1 ) 22022
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 1/2 ) 19019
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 1/3 ) 18119
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 1/4 ) 17219
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 1/5 ) 18018
652010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. 1/6 ) 18119
ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์35237
652010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 1/1 ) 16218
652010111จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/11 (จย. DVE 1/2 ) 19019
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1623165
652010101ยานยนต์/1 (ยย. 1/1 ) 22022
652010102ยานยนต์/2 (ยย. 1/2 ) 19019
652010103ยานยนต์/3 (ยย. 1/3 ) 20020
652010104ยานยนต์/4 (ยย. 1/4 ) 16319
652010105ยานยนต์/5 (ยย. 1/5 ) 16016
652010106ยานยนต์/6 (ยย. 1/6 ) 16016
652010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 1/1 ) 17017
652010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 1/2 ) 19019
652010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 1/1 ) 17017
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์31435
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 1/1 ) 17118
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 1/2 ) 14317
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์15318
652012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค. 1/1 ) 15318
ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม101525
652010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 1/1 ) 101525
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล31132
642010201เครื่องมือกล/1 (คก. 2/1 ) 15116
642010202เครื่องมือกล/2 (คก. 2/2 ) 16016
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8615101
632010604ก่อสร้าง/4 (กส.3/4 ) 101
642010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 18220
642010602ก่อสร้าง/2 (กส. 2/2 ) 8614
642010603ก่อสร้าง/3 (กส. 2/3 ) 14216
642010604ก่อสร้าง/4 (กส. 2/4 ) 14418
642010605ก่อสร้าง/5 (กส. 2/5 ) 17017
642010606ก่อสร้าง/6 (กส. 2/6 ) 14115
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์10010
642010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 2/1 ) 10010
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์30232
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค. 2/1 ) 16218
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค 2/2 ) 14014
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง995104
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 21021
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 20020
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 2/3 ) 11516
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 16016
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 2/5 ) 15015
642010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. 2/6 ) 16016
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์20020
642010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 2/1 ) 15015
642010111จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/11 (จย. DVE 2/2 ) 505
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1510151
632010104ยานยนต์/4 (ยย.3/4 ) 101
642010101ยานยนต์/1 (ยย. 2/1 ) 21021
642010102ยานยนต์/2 (ยย. 2/2 ) 20020
642010103ยานยนต์/3 (ยย. 2/3 ) 17017
642010104ยานยนต์/4 (ยย. 2/4 ) 18018
642010105ยานยนต์/5 (ยย. 2/5 ) 19019
642010106ยานยนต์/6 (ยย. 2/6 ) 14014
642010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 2/1 ) 14014
642010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 2/2 ) 13013
642010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 2/1 ) 14014
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์41546
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 2/1 ) 14014
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 2/2 ) 10414
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท. 2 /3 ) 17118
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์224
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค. 2/1 ) 224
ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม141024
642010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 2/1 ) 3710
642010802สถาปัตยกรรม/2 (สถ.2/2 ) 11314
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล62365
61210203เครื่องมือกล/3 (คก. 3/3 ) 101
622010201เครื่องมือกล/1 (คก. 3/1 ) 202
622010202เครื่องมือกล/2 (คก. 3/2 ) 202
622010203เครื่องมือกล/3 (คก. 3/3 ) 404
622010204เครื่องมือกล/4 (คก. 3/4 ) 606
632010201เครื่องมือกล/1 (คก.3/1 ) 13013
632010202เครื่องมือกล/2 (คก.3/2 ) 11112
632010203เครื่องมือกล/3 (คก.3/3 ) 16218
632010204เครื่องมือกล/4 (คก.3/4 ) 707
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง871299
622010601ก่อสร้าง/1 (กส. 3/1 ) 101
622010602ก่อสร้าง/2 (กส. 3/2 ) 101
622010603ก่อสร้าง/3 (กส. 3/3 ) 101
622010605ก่อสร้าง/5 (กส. 3/5 ) 202
632010601ก่อสร้าง/1 (กส.3/1 ) 20222
632010602ก่อสร้าง/2 (กส.3/2 ) 17118
632010603ก่อสร้าง/3 (กส.3/3 ) 12315
632010604ก่อสร้าง/4 (กส.3/4 ) 16218
632010605ก่อสร้าง/5 (กส.3/5 ) 17421
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์808
632010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 3/1 ) 808
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1012103
59210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ ) 101
60210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 3/5 ) 101
61210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 3/4 ) 202
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 3/2 ) 303
622010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 3/5 ) 202
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.3/1 ) 20121
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.3/2 ) 16016
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.3/3 ) 13013
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.3/4 ) 19019
632010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.3/5 ) 13114
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.3/6 ) 11011
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์16016
632010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 3/1 ) 16016
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1522154
60210103ยานยนต์/3 (ยย. 3/3 ) 101
61210102ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 ) 101
61210104ยานยนต์/4 (ยย. 3/4 ) 101
622010102ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 ) 101
622010106ยานยนต์/6 (ยย. 3/6 ) 101
622010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 3/1 ) 112
622010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 3/1 ) 202
632010101ยานยนต์/1 (ยย.3/1 ) 23023
632010102ยานยนต์/2 (ยย.3/2 ) 13114
632010103ยานยนต์/3 (ยย.3/3 ) 19019
632010104ยานยนต์/4 (ยย.3/4 ) 13013
632010105ยานยนต์/5 (ยย.3/5 ) 16016
632010106ยานยนต์/6 (ยย.3/6 ) 16016
632010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 3/1 ) 14014
632010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 3/2 ) 10010
632010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 3/1 ) 20020
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์49756
60210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 3/2 ) 101
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท. 3/3 ) 404
622010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (อท. 3/4 ) 202
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.3/1 ) 16016
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.3/2 ) 15217
632010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท.3/3 ) 11516
ปวช.3เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ101
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (ทช. 1/1 ) 101
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์808
632012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค.3/1 ) 808
ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม9514
622010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 3/1 ) 112
632010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ.3/1 ) 8412
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง63669
653010601ก่อสร้าง/1 (กส. 1/1 ) 21122
653010602ก่อสร้าง/2 (กส. 1/2 ) 18220
653010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 1/1 ) 24327
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล58159
653010201เครื่องมือกล/1 (คม. 1/1 ) 17017
653010202เครื่องมือกล/2 (คม. 1/2 ) 16117
653010203เครื่องมือกล/3 (คม. ม.6 1/1 ) 16016
653010204เครื่องมือกล/4 (คม. ม.6 1/2 ) 909
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1463149
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย. 1/1 ) 19221
653010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย. 1/2 ) 19019
653010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย. DVE 1/1 ) 20020
653010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย. DVE 1/2 ) 19120
653010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย. DVE 1/3 ) 18018
653010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย. ม.6 1/1 ) 19019
653010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย. ม.6 1/2 ) 18018
653010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย. ม.6 1/3 ) 14014
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ28028
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (ทช. 1/1 ) 808
653010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช. ม.6 1/1 ) 20020
ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม10010
653011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (วอ. ม.6 1/1 ) 10010
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย10010
653012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค. ม.6 1/1 ) 10010
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1638171
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 1/1 ) 20222
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 1/2 ) 21122
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 1/3 ) 18018
653010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 1/4 ) 19120
653010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 1/5 ) 16117
653010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. ม.6 1/1 ) 24125
653010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 1/2 ) 23124
653010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก. ม.6 1/3 ) 22123
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์404
653012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค. ม.6 1/1 ) 404
ปวส.1โยธาโยธา891099
653012101โยธา/1 (ยธ. 1/1 ) 15116
653012102โยธา/2 (ยธ. 1/2 ) 13114
653012103โยธา/3 (ยธ. ม.6 1/1 ) 11314
653012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 1/2 ) 14519
653012105โยธา/5 (ยธ. ม.6 1/3 ) 20020
653012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 1/4 ) 16016
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม49453
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ. 1/1 ) 17219
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ. 1/2 ) 15116
653010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ. ม.6 1/1 ) 17118
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง401151
61310604ก่อสร้าง/4 (ก่อสร้าง ม.6 2/2 ) 101
633010601ก่อสร้าง/1 (กส.2/1 ) 101
633010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/1 ) 101
633010604ก่อสร้าง/4 (กส. ม.6 2/2 ) 101
643010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 21324
643010602ก่อสร้าง/2 (กส. ม.6 2/1 ) 6410
643010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/2 ) 9413
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล48048
633010202เครื่องมือกล/2 (คม. ม.6 2/1 ) 202
633010203เครื่องมือกล/3 (คม. ม.6 2/2 ) 101
643010201เครื่องมือกล/1 (คม. 2/1 ) 14014
643010202เครื่องมือกล/2 (คม. 2/2 ) 808
643010203เครื่องมือกล/3 (คม. ม.6 2/1 ) 15015
643010204เครื่องมือกล/4 (คม. ม.6 2/2 ) 808
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1680168
59310111เทคนิคยานยนต์/11 (ทย ) 101
633010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.2/2 ) 101
633010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย. DVE 2/2 ) 101
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย. 2/1 ) 20020
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย. 2/2 ) 21021
643010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย. ม.6 2/1 ) 15015
643010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย. ม.6 2/2 ) 19019
643010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย. ม.6 2/3 ) 18018
643010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย. ม.6 2/4 ) 15015
643010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย. DVE 2/1 ) 17017
643010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย. DVE 2/2 ) 19019
643010109เทคนิคยานยนต์/9 (ทย. DVE 2/3 ) 909
643010110เทคนิคยานยนต์/10 (ทย. DVE 2/4 ) 12012
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ16016
61310301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (เทคโนฯงานเชื่อม 2/1 ) 101
643010301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (ทช. 2/1 ) 606
643010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช. ม.6 2/1 ) 909
ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม505
633011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (วอ.2/1 ) 101
643011102เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (วอ. ม.6 2/1 ) 404
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย20323
633012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค.ม.6 2/1 ) 011
643012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค. ม.6 2/1 ) 20222
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1345139
633010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก. ม.6 2/4 ) 101
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 17219
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 21021
643010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 2/3 ) 21021
643010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 20020
643010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. ม.6 2/1 ) 18119
643010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. ม.6 2/2 ) 20020
643010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 2/3 ) 16218
ปวส.2โยธาโยธา781088
633012105โยธา/5 (ยธ. ม.6 2/3 ) 202
633012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 2/4 ) 101
643012101โยธา/1 (ยธ. 2/1 ) 14216
643012102โยธา/2 (ยธ. 2/2 ) 11314
643012103โยธา/3 (ยธ. ม.6 2/1 ) 12315
643012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 2/2 ) 14216
643012105โยธา/5 (ยธ. ม.6 2/3 ) 15015
643012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 2/4 ) 909
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม42143
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ.2/1 ) 101
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ. 2/1 ) 22022
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ. 2/2 ) 19120
ป.ตรี.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า19019
654010401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (เทคโนโลยีไฟฟ้า ) 19019
ป.ตรี.1เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์26026
65410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (เทคโนโลยียานยนต์ ) 26026
ป.ตรี.2เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า24024
63410401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (ทฟ.63 ) 101
64410401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (ทฟ.64 ) 23023
ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์16016
64410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (ทย.64 ) 16016
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.153463597
ปวช.248440524
ปวช.349331524
ปวส.162032652
ปวส.255130581
ป.ตรี.145045
ป.ตรี.240040
รวม27671962963