บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล32032
652010201เครื่องมือกล/1 (คก. 2/1 ) 101
662010201เครื่องมือกล/1 (คก.1/1 ) 16016
662010202เครื่องมือกล/2 (คก.1/2 ) 15015
ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์606
662010203ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/3 (ผส.1/1 ) 606
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง771188
662010601ก่อสร้าง/1 (กส.1/1 ) 22022
662010602ก่อสร้าง/2 (กส.1/2 ) 19423
662010603ก่อสร้าง/3 (กส.1/3 ) 16420
662010604ก่อสร้าง/4 (กส.1/4 ) 20323
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์23023
642010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 3/1 ) 101
652010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 2/1 ) 101
662010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ.1/1 ) 21021
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์20323
662012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 ) 20323
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง9313106
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 3/4 ) 101
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 2/5 ) 101
662010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.1/1 ) 17320
662010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.1/2 ) 21021
662010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.1/3 ) 17421
662010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.1/4 ) 17421
662010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.1/5 ) 19221
ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์44246
662010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (จย.DVE 1/1 ) 21223
662010109จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/9 (จย.DVE 1/2 ) 23023
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1805185
652010101ยานยนต์/1 (ยย. 2/1 ) 101
652010102ยานยนต์/2 (ยย. 2/2 ) 101
652010103ยานยนต์/3 (ยย. 2/3 ) 101
652010104ยานยนต์/4 (ยย. 2/4 ) 011
662010101ยานยนต์/1 (ยย.1/1 ) 23023
662010102ยานยนต์/2 (ยย.1/2 ) 22123
662010103ยานยนต์/3 (ยย.1/3 ) 23023
662010104ยานยนต์/4 (ยย.1/4 ) 21223
662010105ยานยนต์/5 (ยย.1/5 ) 23023
662010106ยานยนต์/6 (ยย.1/6 ) 23023
662010107ยานยนต์/7 (ยย.DVE 1/1 ) 21021
662010110ยานยนต์/10 (ยย.MEP 1/1 ) 21122
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์28533
662010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.1/1 ) 14216
662010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.1/2 ) 14317
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์617
662012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค.1/1 ) 617
ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม111930
662010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ.1/1 ) 111930
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล26430
652010201เครื่องมือกล/1 (คก. 2/1 ) 17219
652010202เครื่องมือกล/2 (คก. 2/2 ) 9211
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง761995
642010601ก่อสร้าง/1 (กส. 3/1 ) 101
642010603ก่อสร้าง/3 (กส. 3/3 ) 101
642010604ก่อสร้าง/4 (กส. 3/4 ) 101
642010605ก่อสร้าง/5 (กส. 3/5 ) 101
652010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 16117
652010602ก่อสร้าง/2 (กส. 2/2 ) 13619
652010603ก่อสร้าง/3 (กส. 2/3 ) 13114
652010604ก่อสร้าง/4 (กส. 2/4 ) 12416
652010605ก่อสร้าง/5 (กส. 2/5 ) 7512
652010606ก่อสร้าง/6 (กส. 2/6 ) 11213
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์808
652010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 2/1 ) 808
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์33336
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค. 2/1 ) 18119
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค. 2/2 ) 15217
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1063109
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 21021
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 18018
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 2/3 ) 19019
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 15217
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 2/5 ) 17017
652010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. 2/6 ) 16117
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์28230
652010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 2/1 ) 14216
652010111จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/11 (จย. DVE 2/2 ) 14014
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1372139
632010104ยานยนต์/4 (ยย.3/4 ) 101
642010102ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 ) 101
652010101ยานยนต์/1 (ยย. 2/1 ) 21021
652010102ยานยนต์/2 (ยย. 2/2 ) 15015
652010103ยานยนต์/3 (ยย. 2/3 ) 17017
652010104ยานยนต์/4 (ยย. 2/4 ) 13215
652010105ยานยนต์/5 (ยย. 2/5 ) 12012
652010106ยานยนต์/6 (ยย. 2/6 ) 13013
652010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 2/1 ) 15015
652010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 2/2 ) 12012
652010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 2/1 ) 17017
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์30333
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท. 3/3 ) 101
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 2/1 ) 17118
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 2/2 ) 12214
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์14317
652012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค. 2/1 ) 14317
ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม81220
652010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 2/1 ) 81220
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล50353
622010201เครื่องมือกล/1 (คก. 3/1 ) 101
622010203เครื่องมือกล/3 (คก. 3/3 ) 303
622010204เครื่องมือกล/4 (คก. 3/4 ) 303
632010201เครื่องมือกล/1 (คก.3/1 ) 404
632010202เครื่องมือกล/2 (คก.3/2 ) 404
632010203เครื่องมือกล/3 (คก.3/3 ) 527
642010201เครื่องมือกล/1 (คก. 3/1 ) 15116
642010202เครื่องมือกล/2 (คก. 3/2 ) 15015
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง9618114
622010602ก่อสร้าง/2 (กส. 3/2 ) 101
622010605ก่อสร้าง/5 (กส. 3/5 ) 202
632010601ก่อสร้าง/1 (กส.3/1 ) 303
632010602ก่อสร้าง/2 (กส.3/2 ) 314
632010603ก่อสร้าง/3 (กส.3/3 ) 011
632010604ก่อสร้าง/4 (กส.3/4 ) 314
632010605ก่อสร้าง/5 (กส.3/5 ) 718
642010601ก่อสร้าง/1 (กส. 3/1 ) 17219
642010602ก่อสร้าง/2 (กส. 3/2 ) 8513
642010603ก่อสร้าง/3 (กส. 3/3 ) 13215
642010604ก่อสร้าง/4 (กส. 3/4 ) 12416
642010605ก่อสร้าง/5 (กส. 3/5 ) 15015
642010606ก่อสร้าง/6 (กส. 3/6 ) 12113
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์15015
632010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 3/1 ) 606
642010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 3/1 ) 909
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์29130
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค. 3/1 ) 15116
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค. 3/2 ) 14014
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1195124
59210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ ) 101
60210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 3/5 ) 101
61210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 3/4 ) 202
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 3/2 ) 101
622010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 3/5 ) 101
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.3/1 ) 202
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.3/2 ) 303
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.3/3 ) 303
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.3/4 ) 101
632010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.3/5 ) 101
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.3/6 ) 303
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 3/1 ) 21021
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 3/2 ) 22022
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 3/3 ) 11516
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 3/4 ) 16016
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 3/5 ) 14014
642010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. 3/6 ) 16016
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์22022
632010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 3/1 ) 303
642010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 3/1 ) 19019
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1810181
60210103ยานยนต์/3 (ยย. 3/3 ) 101
61210102ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 ) 101
61210108ยานยนต์/8 (ยย. DVE 3/1 ) 101
622010102ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 ) 101
622010105ยานยนต์/5 (ยย. 3/5 ) 101
632010101ยานยนต์/1 (ยย.3/1 ) 707
632010102ยานยนต์/2 (ยย.3/2 ) 404
632010103ยานยนต์/3 (ยย.3/3 ) 303
632010104ยานยนต์/4 (ยย.3/4 ) 404
632010105ยานยนต์/5 (ยย.3/5 ) 404
632010106ยานยนต์/6 (ยย.3/6 ) 202
632010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 3/1 ) 404
632010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 3/2 ) 505
632010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 3/1 ) 606
642010101ยานยนต์/1 (ยย. 3/1 ) 20020
642010102ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 ) 18018
642010103ยานยนต์/3 (ยย. 3/3 ) 16016
642010104ยานยนต์/4 (ยย. 3/4 ) 17017
642010105ยานยนต์/5 (ยย. 3/5 ) 17017
642010106ยานยนต์/6 (ยย. 3/6 ) 11011
642010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 3/1 ) 13013
642010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 3/2 ) 11011
642010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 3/1 ) 14014
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์50959
60210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 3/2 ) 101
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 3/1 ) 101
622010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (อท. 3/4 ) 101
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.3/1 ) 303
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.3/2 ) 011
632010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท.3/3 ) 639
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 3/1 ) 14014
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 3/2 ) 10414
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท. 3/3 ) 14115
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์224
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค. 3/1 ) 224
ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม13821
622010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 3/1 ) 101
642010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 3/1 ) 3710
642010802สถาปัตยกรรม/2 (สถ. 3/2 ) 9110
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง68977
653010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/1 ) 101
663010601ก่อสร้าง/1 (กส.1/1 ) 13518
663010602ก่อสร้าง/2 (กส.1/2 ) 17017
663010603ก่อสร้าง/3 (กส.1/3 ) 13215
663010604ก่อสร้าง/4 (กส.ม.6 1/1 ) 24226
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล40141
653010201เครื่องมือกล/1 (คม. 2/1 ) 101
663010201เครื่องมือกล/1 (คม.1/1 ) 19019
663010202เครื่องมือกล/2 (คม.ม.6 1/1 ) 20121
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1720172
653010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย. DVE 2/2 ) 101
653010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย. ม.6 2/1 ) 101
653010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย. ม.6 2/2 ) 101
663010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.1/1 ) 23023
663010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.1/2 ) 22022
663010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย.ม.6 1/1 ) 20020
663010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย.ม.6 1/2 ) 19019
663010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย.ม.6 1/3 ) 20020
663010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย.DVE 1/1 ) 23023
663010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย.DVE 1/2 ) 22022
663010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย.DVE 1/3 ) 20020
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ16016
663010301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (ทช.1/1 ) 505
663010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช.ม.6 1/1 ) 11011
ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม35136
663011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (วอ.1/1 ) 26026
663011102เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (วอ. ม.6 1/1 ) 9110
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย11213
663012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค.ม.6 1/1 ) 11213
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1595164
633010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก. ม.6 2/4 ) 101
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 101
653010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 2/2 ) 101
663010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.1/1 ) 19120
663010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.1/2 ) 20121
663010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.1/3 ) 21021
663010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.1/4 ) 22022
663010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.ม.6 1/1 ) 19120
663010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.ม.6 1/2 ) 18220
663010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก.ม.6 1/3 ) 15015
663010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก.DVE 1/1 ) 22022
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์808
663012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.1/1 ) 505
663012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (มค.ม.6 1/1 ) 303
ปวส.1โยธาโยธา9023113
653012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 2/2 ) 101
663012101โยธา/1 (ยธ.1/1 ) 15722
663012102โยธา/2 (ยธ.1/2 ) 20323
663012103โยธา/3 (ยธ.ม.6 1/1 ) 17421
663012104โยธา/4 (ยธ.ม.6 1/2 ) 16622
663012105โยธา/5 (ยธ.ม.6 1/3 ) 21324
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม40141
653010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ. ม.6 2/1 ) 202
663010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ.1/1 ) 21122
663010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ.ม.6 1/1 ) 10010
663010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ.DVE 1/1 ) 707
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง69574
61310604ก่อสร้าง/4 (ก่อสร้าง ม.6 2/2 ) 101
62310604ก่อสร้าง/4 (กส. ม.6 2/2 ) 101
633010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/1 ) 101
633010604ก่อสร้าง/4 (กส. ม.6 2/2 ) 101
643010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 303
643010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/2 ) 404
653010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 21122
653010602ก่อสร้าง/2 (กส. 2/2 ) 18119
653010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/1 ) 19322
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล68169
643010201เครื่องมือกล/1 (คม. 2/1 ) 101
643010202เครื่องมือกล/2 (คม. 2/2 ) 303
643010203เครื่องมือกล/3 (คม. ม.6 2/1 ) 202
643010204เครื่องมือกล/4 (คม. ม.6 2/2 ) 707
653010201เครื่องมือกล/1 (คม. 2/1 ) 16016
653010202เครื่องมือกล/2 (คม. 2/2 ) 16117
653010203เครื่องมือกล/3 (คม. ม.6 2/1 ) 14014
653010204เครื่องมือกล/4 (คม. ม.6 2/2 ) 909
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1503153
59310111เทคนิคยานยนต์/11 (ทย ) 101
60310106เทคนิคยานยนต์/6 (ชย ) 101
62310105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย. ม.6 2/3 ) 101
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย. 2/1 ) 101
643010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย. ม.6 2/1 ) 202
643010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย. ม.6 2/2 ) 202
643010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย. ม.6 2/3 ) 202
643010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย. ม.6 2/4 ) 303
643010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย. DVE 2/2 ) 101
643010109เทคนิคยานยนต์/9 (ทย. DVE 2/3 ) 101
643010110เทคนิคยานยนต์/10 (ทย. DVE 2/4 ) 303
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย. 2/1 ) 19221
653010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย. 2/2 ) 18018
653010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย. DVE 2/1 ) 20020
653010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย. DVE 2/2 ) 17118
653010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย. DVE 2/3 ) 17017
653010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย. ม.6 2/1 ) 17017
653010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย. ม.6 2/2 ) 13013
653010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย. ม.6 2/3 ) 11011
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ31031
61310301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (เทคโนฯงานเชื่อม 2/1 ) 101
643010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช. ม.6 2/1 ) 101
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (ทช. 2/1 ) 909
653010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช. ม.6 2/1 ) 20020
ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม11011
633011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (วอ.2/1 ) 101
653011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (วอ. ม.6 2/1 ) 10010
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย10111
633012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค.ม.6 2/1 ) 011
643012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค. ม.6 2/1 ) 101
653012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค. ม.6 2/1 ) 909
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1728180
633010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก. ม.6 2/4 ) 101
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 101
643010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 202
643010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. ม.6 2/1 ) 505
643010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. ม.6 2/2 ) 404
643010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 2/3 ) 404
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 20222
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 20121
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 2/3 ) 15015
653010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 19120
653010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 2/5 ) 16117
653010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. ม.6 2/1 ) 23124
653010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 2/2 ) 21122
653010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก. ม.6 2/3 ) 21122
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์202
653012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค. ม.6 2/1 ) 202
ปวส.2โยธาโยธา89998
633012105โยธา/5 (ยธ. ม.6 2/3 ) 101
633012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 2/4 ) 101
643012101โยธา/1 (ยธ. 2/1 ) 101
643012102โยธา/2 (ยธ. 2/2 ) 202
643012103โยธา/3 (ยธ. ม.6 2/1 ) 202
643012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 2/2 ) 202
643012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 2/4 ) 404
653012101โยธา/1 (ยธ. 2/1 ) 12113
653012102โยธา/2 (ยธ. 2/2 ) 11112
653012103โยธา/3 (ยธ. ม.6 2/1 ) 10313
653012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 2/2 ) 11415
653012105โยธา/5 (ยธ. ม.6 2/3 ) 20020
653012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 2/4 ) 12012
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม50454
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ.2/1 ) 101
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ. 2/1 ) 101
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ. 2/2 ) 101
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ. 2/1 ) 17219
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ. 2/2 ) 15116
653010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ. ม.6 2/1 ) 15116
ป.ตรี.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า40040
654010401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (เทคโนโลยีไฟฟ้า ) 19019
664010401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (เทคโนโลยีไฟฟ้า ) 21021
ป.ตรี.1เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์62062
65410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (เทคโนโลยียานยนต์ ) 26026
66410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (เทคโนโลยียานยนต์ ) 36036
ป.ตรี.2เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า101
63410401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (ทฟ.63 ) 101
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.152059579
ปวช.246651517
ปวช.357746623
ปวส.163942681
ปวส.265231683
ป.ตรี.11020102
ป.ตรี.2101
รวม29572293186