บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล26026
652010201เครื่องมือกล/1 (คก. 2/1 ) 101
662010201เครื่องมือกล/1 (คก.1/1 ) 12012
662010202เครื่องมือกล/2 (คก.1/2 ) 13013
ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์808
662010203ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/3 (ผส.1/1 ) 808
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง641175
652010606ก่อสร้าง/6 (กส. 2/6 ) 101
662010601ก่อสร้าง/1 (กส.1/1 ) 21021
662010602ก่อสร้าง/2 (กส.1/2 ) 14418
662010603ก่อสร้าง/3 (กส.1/3 ) 13417
662010604ก่อสร้าง/4 (กส.1/4 ) 15318
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์18119
642010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 3/1 ) 101
652010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 2/1 ) 101
662010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ.1/1 ) 16117
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์19221
662012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 ) 19221
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง821092
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 2/5 ) 101
662010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.1/1 ) 17219
662010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.1/2 ) 19019
662010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.1/3 ) 15318
662010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.1/4 ) 16420
662010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.1/5 ) 14115
ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์37037
662010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (จย.DVE 1/1 ) 20020
662010109จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/9 (จย.DVE 1/2 ) 17017
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1495154
652010102ยานยนต์/2 (ยย. 2/2 ) 101
652010103ยานยนต์/3 (ยย. 2/3 ) 101
652010104ยานยนต์/4 (ยย. 2/4 ) 011
652010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 2/1 ) 101
662010101ยานยนต์/1 (ยย.1/1 ) 21021
662010102ยานยนต์/2 (ยย.1/2 ) 19120
662010103ยานยนต์/3 (ยย.1/3 ) 18018
662010104ยานยนต์/4 (ยย.1/4 ) 17219
662010105ยานยนต์/5 (ยย.1/5 ) 19120
662010106ยานยนต์/6 (ยย.1/6 ) 15015
662010107ยานยนต์/7 (ยย.DVE 1/1 ) 19019
662010110ยานยนต์/10 (ยย.MEP 1/1 ) 18018
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24529
662010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.1/1 ) 12214
662010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.1/2 ) 12315
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์606
662012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค.1/1 ) 606
ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม81523
662010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ.1/1 ) 81523
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล24327
652010201เครื่องมือกล/1 (คก. 2/1 ) 16117
652010202เครื่องมือกล/2 (คก. 2/2 ) 8210
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง711990
642010601ก่อสร้าง/1 (กส. 3/1 ) 101
642010603ก่อสร้าง/3 (กส. 3/3 ) 101
642010604ก่อสร้าง/4 (กส. 3/4 ) 101
652010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 16117
652010602ก่อสร้าง/2 (กส. 2/2 ) 13619
652010603ก่อสร้าง/3 (กส. 2/3 ) 12113
652010604ก่อสร้าง/4 (กส. 2/4 ) 10414
652010605ก่อสร้าง/5 (กส. 2/5 ) 7512
652010606ก่อสร้าง/6 (กส. 2/6 ) 10212
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์808
652010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 2/1 ) 808
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์32335
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค. 2/1 ) 17118
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค. 2/2 ) 15217
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1023105
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 21021
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 17017
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 2/3 ) 18018
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 15217
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 2/5 ) 15015
652010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. 2/6 ) 16117
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์20121
652010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 2/1 ) 9110
652010111จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/11 (จย. DVE 2/2 ) 11011
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1282130
642010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 3/2 ) 101
652010101ยานยนต์/1 (ยย. 2/1 ) 21021
652010102ยานยนต์/2 (ยย. 2/2 ) 14014
652010103ยานยนต์/3 (ยย. 2/3 ) 15015
652010104ยานยนต์/4 (ยย. 2/4 ) 13215
652010105ยานยนต์/5 (ยย. 2/5 ) 11011
652010106ยานยนต์/6 (ยย. 2/6 ) 12012
652010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 2/1 ) 15015
652010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 2/2 ) 11011
652010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 2/1 ) 15015
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์29332
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท. 3/3 ) 101
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 2/1 ) 16117
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 2/2 ) 12214
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์14317
652012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค. 2/1 ) 14317
ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม61117
652010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 2/1 ) 61117
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล28028
622010203เครื่องมือกล/3 (คก. 3/3 ) 101
632010203เครื่องมือกล/3 (คก.3/3 ) 101
642010201เครื่องมือกล/1 (คก. 3/1 ) 14014
642010202เครื่องมือกล/2 (คก. 3/2 ) 12012
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8517102
622010604ก่อสร้าง/4 (กส. 3/4 ) 101
632010601ก่อสร้าง/1 (กส.3/1 ) 101
632010602ก่อสร้าง/2 (กส.3/2 ) 101
632010603ก่อสร้าง/3 (กส.3/3 ) 011
632010604ก่อสร้าง/4 (กส.3/4 ) 213
632010605ก่อสร้าง/5 (กส.3/5 ) 213
642010601ก่อสร้าง/1 (กส. 3/1 ) 17219
642010602ก่อสร้าง/2 (กส. 3/2 ) 8513
642010603ก่อสร้าง/3 (กส. 3/3 ) 13215
642010604ก่อสร้าง/4 (กส. 3/4 ) 11415
642010605ก่อสร้าง/5 (กส. 3/5 ) 16016
642010606ก่อสร้าง/6 (กส. 3/6 ) 13114
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์808
642010301ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 3/1 ) 808
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์28129
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค. 3/1 ) 15116
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค. 3/2 ) 13013
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1045109
59210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ ) 101
622010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 3/4 ) 101
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.3/3 ) 101
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.3/6 ) 101
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 3/1 ) 21021
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 3/2 ) 22022
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 3/3 ) 11516
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 3/4 ) 16016
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 3/5 ) 14014
642010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. 3/6 ) 16016
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์15015
632010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 3/1 ) 101
642010110จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/10 (จย. DVE 3/1 ) 14014
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1430143
622010105ยานยนต์/5 (ยย. 3/5 ) 101
632010101ยานยนต์/1 (ยย.3/1 ) 202
632010104ยานยนต์/4 (ยย.3/4 ) 101
632010105ยานยนต์/5 (ยย.3/5 ) 101
632010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 3/1 ) 202
642010101ยานยนต์/1 (ยย. 3/1 ) 20020
642010102ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 ) 18018
642010103ยานยนต์/3 (ยย. 3/3 ) 16016
642010104ยานยนต์/4 (ยย. 3/4 ) 17017
642010105ยานยนต์/5 (ยย. 3/5 ) 17017
642010106ยานยนต์/6 (ยย. 3/6 ) 12012
642010107ยานยนต์/7 (ยย. MEP 3/1 ) 13013
642010108ยานยนต์/8 (ยย. MEP 3/2 ) 10010
642010109ยานยนต์/9 (ยย. DVE 3/1 ) 13013
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์37643
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 3/1 ) 101
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.3/2 ) 011
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท. 3/1 ) 14014
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 3/2 ) 10414
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (อท. 3/3 ) 12113
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์224
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค. 3/1 ) 224
ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม11819
642010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 3/1 ) 279
642010802สถาปัตยกรรม/2 (สถ. 3/2 ) 9110
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง58664
653010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/1 ) 101
663010601ก่อสร้าง/1 (กส.1/1 ) 10313
663010602ก่อสร้าง/2 (กส.1/2 ) 15015
663010603ก่อสร้าง/3 (กส.1/3 ) 9110
663010604ก่อสร้าง/4 (กส.ม.6 1/1 ) 23225
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล35237
653010201เครื่องมือกล/1 (คม. 2/1 ) 101
663010201เครื่องมือกล/1 (คม.1/1 ) 18119
663010202เครื่องมือกล/2 (คม.ม.6 1/1 ) 16117
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1630163
663010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.1/1 ) 23023
663010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.1/2 ) 22022
663010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย.ม.6 1/1 ) 19019
663010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย.ม.6 1/2 ) 17017
663010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย.ม.6 1/3 ) 19019
663010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย.DVE 1/1 ) 23023
663010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย.DVE 1/2 ) 21021
663010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย.DVE 1/3 ) 19019
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ14014
663010301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (ทช.1/1 ) 505
663010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช.ม.6 1/1 ) 909
ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม36137
663011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (วอ.1/1 ) 26026
663011102เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (วอ. ม.6 1/1 ) 10111
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย9211
663012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค.ม.6 1/1 ) 9211
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1476153
633010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก. ม.6 2/4 ) 101
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 101
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 101
653010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 2/2 ) 101
663010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.1/1 ) 21122
663010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.1/2 ) 20121
663010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.1/3 ) 18018
663010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.1/4 ) 17017
663010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.ม.6 1/1 ) 19120
663010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.ม.6 1/2 ) 14216
663010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก.ม.6 1/3 ) 13114
663010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก.DVE 1/1 ) 21021
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์808
663012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.1/1 ) 606
663012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (มค.ม.6 1/1 ) 202
ปวส.1โยธาโยธา8722109
653012101โยธา/1 (ยธ. 2/1 ) 101
653012103โยธา/3 (ยธ. ม.6 2/1 ) 101
653012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 2/2 ) 112
663012101โยธา/1 (ยธ.1/1 ) 15722
663012102โยธา/2 (ยธ.1/2 ) 20222
663012103โยธา/3 (ยธ.ม.6 1/1 ) 14317
663012104โยธา/4 (ยธ.ม.6 1/2 ) 16723
663012105โยธา/5 (ยธ.ม.6 1/3 ) 19221
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม40141
653010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ. ม.6 2/1 ) 202
663010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ.1/1 ) 21122
663010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ.ม.6 1/1 ) 10010
663010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ.DVE 1/1 ) 707
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง63467
61310604ก่อสร้าง/4 (ก่อสร้าง ม.6 2/2 ) 101
62310604ก่อสร้าง/4 (กส. ม.6 2/2 ) 101
643010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 202
643010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/2 ) 101
653010601ก่อสร้าง/1 (กส. 2/1 ) 21021
653010602ก่อสร้าง/2 (กส. 2/2 ) 18119
653010603ก่อสร้าง/3 (กส. ม.6 2/1 ) 19322
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล65166
643010201เครื่องมือกล/1 (คม. 2/1 ) 101
643010202เครื่องมือกล/2 (คม. 2/2 ) 202
643010203เครื่องมือกล/3 (คม. ม.6 2/1 ) 101
643010204เครื่องมือกล/4 (คม. ม.6 2/2 ) 606
653010201เครื่องมือกล/1 (คม. 2/1 ) 16016
653010202เครื่องมือกล/2 (คม. 2/2 ) 16117
653010203เครื่องมือกล/3 (คม. ม.6 2/1 ) 14014
653010204เครื่องมือกล/4 (คม. ม.6 2/2 ) 909
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1293132
62310105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย. ม.6 2/3 ) 101
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย. 2/1 ) 101
643010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย. ม.6 2/2 ) 101
643010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย. ม.6 2/4 ) 101
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย. 2/1 ) 19221
653010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย. 2/2 ) 17017
653010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย. DVE 2/1 ) 18018
653010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย. DVE 2/2 ) 15116
653010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย. DVE 2/3 ) 16016
653010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย. ม.6 2/1 ) 18018
653010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย. ม.6 2/2 ) 13013
653010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย. ม.6 2/3 ) 909
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ28028
643010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช. ม.6 2/1 ) 101
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/1 (ทช. 2/1 ) 909
653010302เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ/2 (ทช. ม.6 2/1 ) 18018
ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม10010
653011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (วอ. ม.6 2/1 ) 10010
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย10010
633012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค.ม.6 2/1 ) 101
653012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คค. ม.6 2/1 ) 909
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1548162
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 101
643010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 101
643010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 2/3 ) 101
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 2/1 ) 19221
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 2/2 ) 20121
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก. 2/3 ) 15015
653010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 2/4 ) 19120
653010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 2/5 ) 16117
653010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก. ม.6 2/1 ) 21122
653010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก. ม.6 2/2 ) 21122
653010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก. ม.6 2/3 ) 20121
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์202
653012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค. ม.6 2/1 ) 202
ปวส.2โยธาโยธา82890
633012105โยธา/5 (ยธ. ม.6 2/3 ) 101
643012103โยธา/3 (ยธ. ม.6 2/1 ) 101
643012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 2/2 ) 202
643012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 2/4 ) 303
653012101โยธา/1 (ยธ. 2/1 ) 12113
653012102โยธา/2 (ยธ. 2/2 ) 11112
653012103โยธา/3 (ยธ. ม.6 2/1 ) 10212
653012104โยธา/4 (ยธ. ม.6 2/2 ) 11415
653012105โยธา/5 (ยธ. ม.6 2/3 ) 19019
653012106โยธา/6 (ยธ. ม.6 2/4 ) 12012
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม48452
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ.2/1 ) 101
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ. 2/2 ) 101
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ออ. 2/1 ) 17219
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ออ. 2/2 ) 14115
653010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ. ม.6 2/1 ) 15116
ป.ตรี.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า22022
664010401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (เทคโนโลยีไฟฟ้า ) 22022
ป.ตรี.1เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์33033
66410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (เทคโนโลยียานยนต์ ) 33033
ป.ตรี.2เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า18018
654010401เทคโนโลยีไฟฟ้า/1 (เทคโนโลยีไฟฟ้า ) 18018
ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์22022
65410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (เทคโนโลยียานยนต์ ) 22022
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.144149490
ปวช.243448482
ปวช.346139500
ปวส.159740637
ปวส.259128619
ป.ตรี.155055
ป.ตรี.240040
รวม26192042823