ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
7

• ชาย
127

• หญิง
74

รวม
208


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
48

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
110


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
28

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
23

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
15

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
2

• ภาควิชาอุตสาหกรรม
1

• งานบุคลากร
2

• งานบริการงานทั่วไป
7

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาคารสถานที่
13

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(รัฐ)
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(เอกชน)
1

• งานวิชาการ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายศรากร บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายนปตรี อินเรือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวกนิษฐา เบ็ญชา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสุรพงค์ สันติพงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายดนัย เกี๋ยงแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนายเสกสรรค์ คำวงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการนายธีระพงษ์ จันฟอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายเฉลิมพล ตามวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายธนิต เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายณรงค์ บรรณเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางดวงใจ ปริปุณณากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการพิเศษนายคณาธิป ทะจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายจิรายุส อินเทพ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายอุทัย เทพสุรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวมัทนา เมืองมูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายเจนณรงค์ เนื่องหล้า
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายวัฒนาวุฒิ อัมมวรรธน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครู แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนายสุรเชษฐ์ อรชุน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูผู้ช่วย
ครูนางพัฒนา ทองเกตุ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายภัธนา มูลมณี
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายคำนึง ทองเกตุ
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายถนอม เป็งแก้ว
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการนายศาสตรพล ชลประทาน
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมชาติ แสนธิเลิศ
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายคมกริช แสงสุรินทร์
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครู เชี่ยวชาญนายสมชาย สมณะ
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายปริญญา สีชุมภู
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนกร เลิศสกุณี
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายสุรชัย แซ่ตั้น
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุมาลี คำศรีสุข
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายอรรณพ คำฝั้น
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจักรี จันทสร
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายบัญญัติ พรมเลข
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกษม รัตนธรรมทอง
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสิทธิกร ศิลปรัศมี
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสมเพชร เรือนสิทธิ์
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายพิเชต คันธะ
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวณภลินชนก ไชยประเสริฐ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนิศร์ พันธุ์ประยูร
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายวิทยา เขียวสวัสดิ์
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนางวันเฉลิม ตันพฤทธิอนันต์
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสรรเพชญ สุขรัตน์
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายคชานนท์ พงษ์ธัญการ
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครู ชำนาญการนางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนายเฉลิมชัย บุญทะวงศ์
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายมารุต มูลคำ
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายริน ยาวิชัย
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายทศพล ชัยตันตระกูล
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนางสาวสุปรียา ทาเกิด
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูนายชูชาติ กุลท้วม
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายธนพงศ์ เกษมวงศ์
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนางสาวรักษิตา ดีประเสริฐ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบริการงานทั่วไป
ครูนายพิคิด ดวงมาลา
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายอนุรักษ์ สุขสัก
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายเกียรติศักดิ์ สุนทร
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายนะที จ่ากุญชร
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวกาญจนา อุตราช
ครู แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนางสายฝน ใจคำ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการน.ส.วินิทร อนันตกูล
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายวีระเดช จองสุรียภาส
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสาคร นามวัฒน์
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิชัย กงพลนันท์
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ครู เชี่ยวชาญนายเกรียงไกร อนุจารี
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิเชียร พุทธา
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายฉัตรชัย กาญจนสุทร
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายชัชวาลย์ โคตะบุตร
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายเกษม ดอนชัย
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายคมสันต์ จันตา
ครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูนางนนท์นารี จับใจนาย
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูนางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูนางสาวพวงผกา เมถิน
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ ขุนคำ
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนางพิมพิไล งานขยัน
ครู แผนกวิชาช่างโยธา
ครูผู้ช่วยนางสาวจรวยพร จำปาปัน
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางมลิวัลย์ กองรัตน์
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายนที จงเจตดี
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนายศเจตส์ จาตระกูล
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วยนายฐปน เกาะแก้ว
ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูนางสาวเบญจมาศ ศรีสุข
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวกรณัฏฐ์ ตาแปง
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายคมกฤช ปินคำ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวโชติพิช ดีแก้ว
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายนพนัยน์ หมื่นสมบัติ
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวไปรยา จาตม
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวสรารัตน์ ดวงดาว
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนายจงจิตร จับใจนาย
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายอัสนี บรรจงปรุง
ครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรมสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายสิงห์คราน จินะเขียว
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้างนางสาวสิรินทร มงคลสาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทรงชัย ธรรมสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายปัญญา วชิรอาภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายชานนท์ ใจมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายจักรพงษ์ กลิ่นหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางณัฐธภา วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางชนันทภรณ์ รูปะวิเชตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางมลชนก มั่นเหมาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวณิชกมล โนสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายกฤษณะ ใจแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปุณยภา คิดดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนกฤต รัตนธรรมทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายชาติตะกานต์ ใจเขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชลธิต ฮาวบุญปั๋น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายธวัชชัย ดวงสุภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวชิรวิทย์ แสงสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายศุภโชค นันทะชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวปาริชาติ นุกาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวงศธร พุทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวพาณี หอมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายเมธาวิน เครืออินตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายนภดล คำบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายประทีป ชาวลี้แสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Alex Habr Iskandar
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชาตรี อินต๊ะอดทน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการครูว่าที่ ร.ต.มนตรี ม่วงวงษ์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายชาติธนู จะเรียมพันธ์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายธีระพงศ์ มหาวรรณ์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายวินัย สมศักดิ์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายธนรักษ์ วิชัยสืบ
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิเรก วิรัตน์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายจรินทร์ ตานี
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสามารถ สุขสถิตย์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายพิพัฒน์ วงค์จักร์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายอิศรพงษ์ วงค์เคา
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายวันเฉลิม มั่นเหมาะ
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชูชาติ ม่วงโกสัย
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายนพรัตน์ งามพ้อง
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายเกียรติชัย ทำของดี
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายยุทธนา บุญยวง
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายสุรัตน์ ทำจริงจัง
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายธีรวัฒน์ พลตื้อ
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางไพลิน ค้าโค
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างานนางแสงทอง หวังระบอบ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่นางสาวใจสมร โสภารัตน์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางพรพิรุณ ดวงมาลา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสมสวาท เกิดศรีพันธ์ุ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีนางเกศริน เหรียญแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวจิรายุ กาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณิชกานต์ ติ๊ปกรณ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางภารดี วงศ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(รัฐ)นางสาวธิดารัตน์ ยะแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวรุ่งอรุณ งานจัตุรัส
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวเมสิร์ญา ราชลำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสกุณรัตน์ หัตถผะสุ
เจ้าหน้าที่ งานบริการงานทั่วไปนางจันทนา คำวงษา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวโศธิดา ศิริอำนวยศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวธมนภัทร ราชคมน์
เจ้าหน้าที่ งานบริการงานทั่วไปนายนพดล ศักดิ์สุุริยา
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการนางสาวญาณิศา ตรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวณัฐรดา บุญทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวทิพวรรณ แก้วจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวณัฐริกา จันทร์มา
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการนายพิเชษฐ์ ศรีพิชัย
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสายทิพย์ สุรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวรัตนา จันทะแฝก
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางพิกุณ บั้งเงิน
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวธัญรัตน์ พรมมา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางธิดาภรณ์ สิมารักษ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำน.ส.ปัทมาภรณ์ หอมรื่น
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนายขวัญใจ เวียงปัตติ
ลูกจ้างประจำ งานบริการงานทั่วไปนายเกษ คำตุ้ย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างชั่วคราวนายรุ่งโรจน์ รัตนจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริการงานทั่วไปนายอำนาจ กุลดี
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางสาวชนนพร ไชยชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางสาวอิสยาห์ ดวงพรสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายธนพนธ์ มาสแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางเพ็ญประภา เมืองมูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายวจิตร ทองอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายคนองฤทธิ์ ธนารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริการงานทั่วไปนางมณี ชุมภูศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริการงานทั่วไปนายชูชีพ เซ็งแซ่
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายประยงค์ กันสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายสมัคร ใจเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางซ้อย ศรีโยยา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่น.ส.พิมพ์นภา แซ่มู่
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการนางวัชราภรณ์ ปินตาสาร
พนักงานราชการ งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(รัฐ)นายนิรันดร์ ชัยชนะพงษ์
พนักงานราชการ งานพัสดุนางสาวพรนิภา จันทะคุณ
พนักงานราชการ งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(เอกชน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนายนัทธพงศ์ ฝั้นตุ่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสัจจเทพ บุญหนัก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธราดล สิทธิสอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววันวิสา ชอบเสียง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเศกสรรค์ ชุ่มธิ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายรัชชานนท์ เจริญพร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจิระพงค์ บุญตั๋น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนัทธพงศ์ มณีวรรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวรัตนาพร ช่อมะลิ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสมฤทัย รักษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวชนิกา เกณฑ์ทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายณัฎฐชนนท์ พิชญ์ชัยยะมงคล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายภาณุพงศ์ กลีบกลาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายณัฐวุฒิ ดิษฐ์อั้ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายภูวดล ทิพย์ทำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวศิริบูรณ์ บุญถา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวีราพล ดินแดนวนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวนิตยา ปาเปาอ้าย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง