ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
10

• ชาย
124

• หญิง
68

รวม
202


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
75

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
68


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
33

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
27

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11

• แผนกวิชาช่างยนต์
22

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
15

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• ภาควิชาอุตสาหกรรม
1

• งานบุคลากร
4

• งานบริการงานทั่วไป
8

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
1

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาคารสถานที่
11

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(รัฐ)
1

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(เอกชน)
1

• งานสถาบันการอาชีวศึกษา
1

• งานวิชาการ
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายศรากร บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายนปตรี อินเรือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายดนัย เกี๋ยงแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนางกนิษฐา คลังแสง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสุรพงค์ สันติพงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายเสกสรรค์ คำวงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการนายอนุรักษ์ สุขสัก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายธีระพงษ์ จันฟอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนิต เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนิศร์ พันธุ์ประยูร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายณรงค์ บรรณเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางดวงใจ ปริปุณณากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการพิเศษนายคณาธิป ทะจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายอุทัย เทพสุรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายเจนณรงค์ เนื่องหล้า
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายธนพงศ์ เกษมวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนางพิมพิไล งานขยัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครู แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนายสุรเชษฐ์ อรชุน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครู
ครูนายนะที จ่ากุญชร
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายถนอม เป็งแก้ว
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการนายศาสตรพล ชลประทาน
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมชาติ แสนธิเลิศ
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายวีระเดช จองสุรียภาส
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายคมกริช แสงสุรินทร์
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครู เชี่ยวชาญนายสมชาย สมณะ
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายปริญญา สีชุมภู
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนกร เลิศสกุณี
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายสุรชัย แซ่ตั้น
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุมาลี คำศรีสุข
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายอรรณพ คำฝั้น
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิเชียร พุทธา
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกษม ดอนชัย
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสิงห์คราน จินะเขียว
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายจักรี จันทสร
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายบัญญัติ พรมเลข
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกษม รัตนธรรมทอง
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสิทธิกร ศิลปรัศมี
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวโชติพิช ดีแก้ว
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมเพชร เรือนสิทธิ์
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายกันชะดาร วงศ์แก้ว
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายชูชาติ กุลท้วม
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายเฉลิมพล ตามวงค์
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายพิเชต คันธะ
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวณภลินชนก ไชยประเสริฐ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางสายฝน ใจคำ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจิรายุส อินเทพ
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางวันเฉลิม ตันพฤทธิอนันต์
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายฉัตรชัย กาญจนสุทร
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายฐปน เกาะแก้ว
ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูนายสรรเพชญ สุขรัตน์
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายคชานนท์ พงษ์ธัญการ
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวรวินท์นิภา วงษาฟู
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนายเฉลิมชัย บุญทะวงศ์
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางนนท์นารี จับใจนาย
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครู ชำนาญการนางสาวมัทนา เมืองมูล
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายมารุต มูลคำ
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายริน ยาวิชัย
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายทศพล ชัยตันตระกูล
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายทรงชัย ธรรมสอน
ครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนางสาวสุปรียา ทาเกิด
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนางสาวกรณัฏฐ์ ตาแปง
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายจงจิตร จับใจนาย
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวรักษิตา ดีประเสริฐ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบริการงานทั่วไป
ครูนายพิคิด ดวงมาลา
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกียรติศักดิ์ สุนทร
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายวัฒนาวุฒิ อัมมวรรธน์
ครู แผนกวิชาช่างโยธา
ครู ชำนาญการน.ส.วินิทร อนันตกูล
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวกาญจนา อุตราช
ครู แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนายวิชัย กงพลนันท์
ครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ครู เชี่ยวชาญนายชัชวาลย์ โคตะบุตร
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายคมสันต์ จันตา
ครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูนางสาวจรวยพร จำปาปัน
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางมลิวัลย์ กองรัตน์
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวพวงผกา เมถิน
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายศเจตส์ จาตระกูล
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายนที จงเจตดี
ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ ขุนคำ
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายคมกฤช ปินคำ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายนพนัยน์ หมื่นสมบัติ
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวไปรยา จาตม
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวสรารัตน์ ดวงดาว
ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนายอัสนี บรรจงปรุง
ครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายบาเรียน พลขันธ์
ครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายธนวิชญ์ แก้วเมือง
ครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูผู้ช่วยนางสาวเมรยา ผาวังยศ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวสายใจ พวงสายใจ
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนางสาวสิรินทร มงคลสาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปัญญา วชิรอาภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายจักรพงษ์ กลิ่นหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางณัฐธภา วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุชัญญา ปิงสุแสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางชนันทภรณ์ รูปะวิเชตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางกมลชนก มั่นเหมาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายเจษฎาพงษ์ ใจแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชาติตะกานต์ ใจเขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายธนกฤต รัตนธรรมทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายธวัชชัย ดวงสุภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศุภโชค นันทะชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวปาริชาติ นุกาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวงศธร พุทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวพาณี หอมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายเมธาวิน เครืออินตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายประทีป ชาวลี้แสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนภดล คำบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานMr.Alex Habr Iskandar
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศัลย์ ตันวัชรพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวศิรดา แก้วประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจษฎากรณ์ ริยอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายจักรพรรดิ์ สมกาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการครูว่าที่ ร.ต.มนตรี ม่วงวงษ์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายชาติธนู จะเรียมพันธ์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายชลธิต ฮาวบุญปั๋น
พนักงานราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายธีรวัฒน์ พลตื้อ
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายธีระพงศ์ มหาวรรณ์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายธนรักษ์ วิชัยสืบ
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิเรก วิรัตน์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายสามารถ สุขสถิตย์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายอิศรพงษ์ วงค์เคา
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายวันเฉลิม มั่นเหมาะ
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชูชาติ ม่วงโกสัย
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายนพรัตน์ งามพ้อง
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายเกียรติชัย ทำของดี
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายยุทธนา บุญยวง
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายวชิรวิทย์ แสงสุรินทร์
พนักงานราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายชาตรี อินต๊ะอดทน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายสุรัตน์ ทำจริงจัง
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนางไพลิน ค้าโค
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างานนางแสงทอง หวังระบอบ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่นางสาวใจสมร โสภารัตน์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางพรพิรุณ ดวงมาลา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสมสวาท เกิดศรีพันธ์ุ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีนางเกศริน เหรียญแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวจิรายุ กาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณิชกานต์ ติ๊ปกรณ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวธิดารัตน์ ยะแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวเมสิร์ญา ราชลำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสกุณรัตน์ หัตถผะสุ
เจ้าหน้าที่ งานบริการงานทั่วไปนางจันทนา คำวงษา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวธมนภัทร ราชคมน์
เจ้าหน้าที่ งานบริการงานทั่วไปนางสาวชนนพร ไชยชมภู
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวญาณิศา ตรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวณัฐรดา บุญทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวทิพวรรณ แก้วจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวณัฐริกา จันทร์มา
เจ้าหน้าที่ งานสถาบันการอาชีวศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการนางสาวกนกพร กันชัย
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายธีภพ มุงเมือง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายธีระเมธ พรวนิชาพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววาสนา วังโต
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวเบญจวรรณ มณีศร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวธัญรัตน์ พรมมา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสายทิพย์ สุรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางพิกุณ บั้งเงิน
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางธิดาภรณ์ สิมารักษ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำน.ส.ปัทมาภรณ์ หอมรื่น
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนายขวัญใจ เวียงปัตติ
ลูกจ้างประจำ งานบริการงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราวนายรุ่งโรจน์ รัตนจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริการงานทั่วไปนายอำนาจ กุลดี
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางสาวอิสยาห์ ดวงพรสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายธนพนธ์ มาสแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางเพ็ญประภา เมืองมูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายมงคล ฟองเมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริการงานทั่วไปนายคนองฤทธิ์ ธนารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริการงานทั่วไปนางมณี ชุมภูศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริการงานทั่วไปนายชูชีพ เซ็งแซ่
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายประยงค์ กันสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายสมัคร ใจเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางซ้อย ศรีโยยา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่น.ส.พิมพ์นภา แซ่มู่
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการนางวัชราภรณ์ ปินตาสาร
พนักงานราชการ งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(รัฐ)นายนิรันดร์ ชัยชนะพงษ์
พนักงานราชการ งานพัสดุนางสาวพรนิภา จันทะคุณ
พนักงานราชการ งานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย(เอกชน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนายชิษณุพงศ์ โรงสะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์น.ส.ปพิชญา จันฟอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนัทธพงศ์ ฝั้นตุ่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสัจจเทพ บุญหนัก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธราดล สิทธิสอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววันวิสา ชอบเสียง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเศกสรรค์ ชุ่มธิ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายรัชชานนท์ เจริญพร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจิระพงค์ บุญตั๋น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนัทธพงศ์ มณีวรรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฎฐชนนท์ พิชญ์ชัยยะมงคล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายภาณุพงศ์ กลีบกลาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายณัฐวุฒิ ดิษฐ์อั้ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายภูวดล ทิพย์ทำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายวีราพล ดินแดนวนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวนิตยา ปาเปาอ้าย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายศุภวัฒิ ยะน้ำอ่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์